Michael Poznansky
Email: poznansky@pitt.edu  Institution / Affiliation : University of Pittsburgh  EGAP member: No 
Victoria Shineman
Email: shineman@pitt.edu  Institution / Affiliation : University of Pittsburgh  EGAP member: Yes